Podpora pěstounských rodin

Poskytujeme pevnou a stabilní oporu pěstounům a dětem jim svěřeným.

Vedoucí služby Bc. Radka Plačková, DiS. email: plackova@centrum-alma.cz ;tel: 420 724 719 533
Vedoucí služby Bc. Radka Plačková, DiS. email: plackova@centrum-alma.cz ;tel: +420 724 719 533

Poslání

Posláním Podpory pěstounské rodiny Centra ALMA, z.ú. je posilovat náhradní rodiny.
Pěstounům, dětem jim svěřeným a dalším členům rodiny poskytujeme stabilní oporu,
informace a poradenství. Důraz klademe především na zájem dítěte.

Naším cílem je, aby

 • dítě žilo v bezpečném, stabilním a přijímajícím prostředí
 • pěstoun respektoval individualitu dítěte
 • pěstoun rozšiřoval své schopnosti pravidelným vzděláváním a přijímáním doporučení
  a informací
 • se pěstoun nebál požádat o pomoc, pokud nastane situace, ve které se cítí nejistě
 • byl pěstoun schopný přijmout rozhodnutí druhých (soud, OSPOD)
 • pěstoun podporoval kontakt dítěte s biologickou rodinou v souladu se zájmy a
  potřebami dítěte
 • dítě bylo připraveno na přechod do jiného typu péče (původní rodina, osvojení, trvalá
  pěstounská péče, ústavní výchova).

Naší cílovou skupinou jsou

Osoby pečující (pěstouni, poručníci) trvale žijící v Hlavním městě Praha a ve Středočeském kraji.
Osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) trvale žijící v Hlavním městě Praha a ve Středočeském kraji.
Děti umístěné v náhradní rodinné péči
Osoby blízké dětem v náhradní rodinné péči (sourozenci, rodiče, prarodiče apod.)
Další osoby v náhradních rodinách (biologické děti a partneři osob pečujících)
Děti, které kontaktují pracovníka Centra ALMA z.ú. s žádostí o pomoc.

Při práci dbáme především na

Individuální přístup – pracovníci uznávají jedinečnost každého klienta, dítěte, rodiny a své činnosti přizpůsobují aktuální situaci
Důvěru – pracovníci zachovávají mlčenlivost a se svěřenými informacemi nakládají tak, aby neohrozili soukromí klienta a jeho blízkých
Respekt – pracovníci plně uznávají přání, názory a potřeby jednotlivých členů rodiny
Transparentnost – pracovníci předávají klientům pravdivé a úplné informace
Partnerskou komunikaci – vztah pracovníka a klienta je rovnocenný
Spolupráci – pracovníci aktivně spolupracují s dalšími odborníky, především se zástupci oddělení sociálně právní ochrany dětí

Veškeré principy činnosti Podpory pěstounské rodiny Centra ALMA, z.ú. vychází z jedné hlavní zásady a tou je právo dítěte na bezpečné, láskyplné a podnětné prostředí, rozvíjející jeho osobnost. Naši pracovníci směřují svou podporu tak, aby v pěstounské rodině bylo takové prostředí vytvořeno především pro dítě svěřené do náhradní rodinné péče, ale také pro všechny ostatní členy rodiny.

Abychom naplnili standardy kvality sociálně-právní ochrany, máme sepsány vnitřní pravidla a metodické pokyny, kterými se všichni naši pracovníci řídí. Jak to děláme se můžete podívat zde.

Seznam činností vykonávaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany

Na základě pověření vydaného Magistrátem hl.m. Praha jsou pracovníci Podpory pěstounské rodiny Centra ALMA, z.ú. oprávnění vykonávat tyto činnosti:

 • Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47 písm.b ZSPOD
 • Poskytovat osobě pečující, s níž uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče. Pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 písm.f ZSPOD).

Územní působnost

Služba Podpora pěstounské rodiny Centra Alma, z.ú je poskytována na území Hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Místo a čas poskytování SPO

Činnosti SPO jsou realizovány především terénní formou, nejčastěji v domácnosti pěstounské rodiny.
Ambulantně jsou realizovány v prostorách organizace na adrese Jankovcova 864/45, Praha 7 a v prostorách Poradna Alma Neratovice na adrese Kojetická 1021, Neratovice.
Čas setkání je dojednáván individuálně, dle časových možností pěstounských rodin.

Základní činnosti

Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče – na základě Pověření o výkonu sociálně- právní ochrany dětí (SPOD) s Vámi uzavřeme dohodu o výkonu pěstounské péče. Vzor dohody o výkonu pěstounské péče ke stažení zde.

Pokud jste pěstoun a máte zájem o uzavření dohody s naší organizací, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech. Vše potřebné s Vámi rádi probereme při osobní schůzce u Vás doma nebo v naší organizace, kde Vám předáme veškeré informace o možnostech a povinnostech, které máte jako osoby pečující (pěstouni) a osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a seznámíme Vás se službami, které u nás můžete využívat.

Během uzavírání dohody a následně během další spolupráce dbáme vždy na Vaše soukromí a respektujeme potřeby všech členů Vaší rodiny.

Další činnosti

Veškeré níže uvedené činnosti realizujeme bezplatně pro osoby pečující a osoby v evidenci (pěstounům na přechodnou dobu), s nimiž jsme uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Odborná pomoc – zprostředkujeme pomoc odborníka – psychologa, speciálního pedagoga, logopeda a dalších specialistů dle potřeby.

Vzdělávání – zabezpečíme vzdělávání a další zvyšování znalostí a dovedností v rozsahu zákonných 24 hodin ročně, a to formou seminářů, workshopů, individuálních konzultací, vzdělávacích akcí apod.

Pomoc při kontaktu s původní rodinou – pomůžeme při navázání, udržování a rozvíjení kontaktu s původní rodinou dítěte svěřeného do Vaší péče. Asistované kontakty mohou probíhat i v našich prostorách.

Hlídání dětí – zajistíme hlídání dětí u Vás doma, v našich prostorách nebo u smluvních partnerů v rozsahu až 8 hodin denně dle dohody.

Pomoc při vyřizování nezbytných záležitostí – pomůžeme při vyjednávání na úřadech, soudech a dalších institucí dle Vaší potřeby.

Respitní péče – zajistíme celodenní péči o svěřené dítě (odlehčovací službu) v rozsahu 14 dnů za rok, pokud dítě dosáhlo věku 2 let. Dle dohody přispějeme na Vámi vybranou pobytovou akci pro svěřené dítě.

Potřebujete od nás pomoci?