Podpora pěstounských rodin

Poskytujeme pevnou a stabilní oporu pěstounům a dětem jim svěřeným.

Vedoucí služby Bc. Radka Plačková, DiS. email: plackova@centrum-alma.cz ;tel:  420 724 719 533
Vedoucí služby Bc. Radka Plačková, DiS. email: plackova@centrum-alma.cz ;tel: +420 724 719 533

Základní činnosti

Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče – na základě Pověření o výkonu sociálně- právní ochrany dětí (SPOD) s Vámi uzavřeme dohodu o výkonu pěstounské péče. Vzor dohody o výkonu pěstounské péče ke stažení zde.

Pokud jste pěstoun a máte zájem o uzavření dohody s naší organizací, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech. Vše potřebné s Vámi rádi probereme při osobní schůzce u Vás doma nebo v naší organizace, kde Vám předáme veškeré informace o možnostech a povinnostech, které máte jako osoby pečující (pěstouni) a osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a seznámíme Vás se službami, které u nás můžete využívat.

Během uzavírání dohody a následně během další spolupráce dbáme vždy na Vaše soukromí a respektujeme potřeby všech členů Vaší rodiny.

Další činnosti

Veškeré níže uvedené činnosti realizujeme bezplatně pro osoby pečující a osoby v evidenci (pěstounům na přechodnou dobu), s nimiž jsme uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Odborná pomoc – zprostředkujeme pomoc odborníka – psychologa, speciálního pedagoga, logopeda a dalších specialistů dle potřeby.

Vzdělávání – zabezpečíme vzdělávání a další zvyšování znalostí a dovedností v rozsahu zákonných 24 hodin ročně, a to formou seminářů, workshopů, individuálních konzultací, vzdělávacích akcí apod.

Pomoc při kontaktu s původní rodinou – pomůžeme při navázání, udržování a rozvíjení kontaktu s původní rodinou dítěte svěřeného do Vaší péče. Asistované kontakty mohou probíhat i v našich prostorách.

Hlídání dětí – zajistíme hlídání dětí u Vás doma, v našich prostorách nebo u smluvních partnerů v rozsahu až 8 hodin denně dle dohody.

Pomoc při vyřizování nezbytných záležitostí – pomůžeme při vyjednávání na úřadech, soudech a dalších institucí dle Vaší potřeby.

Respitní péče – zajistíme celodenní péči o svěřené dítě (odlehčovací službu) v rozsahu 14 dnů za rok, pokud dítě dosáhlo věku 2 let. Dle dohody přispějeme na Vámi vybranou pobytovou akci pro svěřené dítě.

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Podpory pěstounské rodiny Centra ALMA, z.ú. je posilovat náhradní rodiny. Pěstounům, dětem jim svěřeným a dalším členům rodiny poskytujeme stabilní oporu, informace a poradenství. Důraz klademe především na zájem dítěte.

Cíle

Dítě žije v bezpečném, stabilním a přijímajícím prostředí.
Pěstoun respektuje individualitu dítěte.
Pěstoun rozšiřuje své možnosti a schopnosti pravidelným vzděláváním a přijímáním doporučení a informací.
Pěstoun se nebojí požádat o pomoc, pokud nastane situace, ve které se cítí nejistě.
Pěstoun je schopný přijímat rozhodnutí druhých (soud, OSPOD).
Pěstoun podporuje kontakt dítěte s biologickou rodinou v souladu se zájmy a potřebami dítěte.
Dítě je připraveno na přechod do jiného typu péče (původní rodina, osvojení, trvalá pěstounská péče, ústavní výchova).

Cílová skupina

Osoby pečující (pěstouni, poručníci) trvale žijící v Hlavním městě Praha a ve Středočeském kraji.
Osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) trvale žijící v Hlavním městě Praha a ve Středočeském kraji.
Děti umístěné v náhradní rodinné péči.
Osoby blízké dětem v náhradní rodinné péči. (sourozenci, rodiče, prarodiče, apod.)
Další osoby v náhradních rodinách (biologické děti a partneři osob pečujících).
Děti, které kontaktují pracovníka Centra Alma z.ú. s žádostí o pomoc.

Zásady činnosti

Individuální přístup – pracovníci uznávají jedinečnost každého klienta, dítěte, rodiny a své činnosti přizpůsobují aktuální situaci
Důvěra – pracovníci zachovávají mlčenlivost a se svěřenými informacemi nakládají tak, aby neohrozili soukromí klienta a jeho blízkých
Respekt – pracovníci plně uznávají přání, názory a potřeby jednotlivých členů rodiny
Transparentnost – pracovníci předávají klientům pravdivé a úplné informace
Partnerská komunikace – vztah pracovníka a klienta je rovnocenný
Spolupráce – pracovníci aktivně spolupracují s dalšími odborníky, především se zástupci oddělení sociálně právní ochrany dětí

Veškeré principy činnosti Podpory pěstounské rodiny Centra ALMA, z.ú. vychází z jedné hlavní zásady a tou je právo dítěte na bezpečné, láskyplné a podnětné prostředí, rozvíjející jeho osobnost. Naši pracovníci směřují svou podporu tak, aby v pěstounské rodině bylo takové prostředí vytvořeno především pro dítě svěřené do náhradní rodinné péče, ale také pro všechny ostatní členy rodiny.

Seznam činností vykonávaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany

Na základě pověření vydaného Magistrátem hl.m. Praha jsou pracovníci Podpory pěstounské rodiny Centra ALMA, z.ú. oprávnění vykonávat tyto činnosti:

  • Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47 písm.b ZSPOD
  • Poskytovat osobě pečující, s níž uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče. Pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 písm.f ZSPOD).

Území působnosti

Podpora pěstounských rodin Centra ALMA, z.ú je realizována na území Hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Místo a čas poskytování SPO

Činnosti SPO jsou realizovány především terénní formou, nejčastěji v domácnosti pěstounské rodiny. Ambulantně jsou ralizovány na adrese Jankovcova 864/45, Praha 7 – Holešovice a v prostorách Poradna ALMA Neratovice na adrese Náměstí Republiky 400, Neratovice. Čas setkání je dojednáván individuálně, dle časových možností pěstounských rodin. V odůvodněných případech lze setkání dojednat mimo uvedený časový rámec.

Specifikace

Centrum ALMA, z.ú. je organizace, která se již od roku 2009 věnuje klientům, pacientům, ohroženým závislostním chováním. Spektrum nabízených adiktologických služeb zahrnuje i socioterapeutickou práci s rodinou a blízkými osobami osob se závislostním chováním. Vzhledem k charakteru organizace a dlouhodobým zkušenostem jejích pracovníků se služba Podpora pěstounských rodin specializuje na pěstounské rodiny, jichž se jakýmkoli způsobem téma závislostního chování dotýká. Nejčastěji se jedná o pěstounské rodiny s dětmi, jejichž biologičtí rodiče nadužívali, nebo stále nadužívají, návykové látky a je nutné s tímto tématem během doprovázení průběžně pracovat.

Jako Pověřená osoba naplňujeme standardy kvality sociálně-právní ochrany. Jak to děláme se můžete dočíst zde.

Potřebujete od nás pomoci?