Podpora pěstounských rodin

Poskytujeme pevnou a stabilní oporu pěstounům a dětem jim svěřeným.

Základní služby

Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče – na základě Pověření o výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) s Vámi uzavřeme dohodu o výkonu pěstounské péče.

Pokud jste pěstoun a máte zájem o uzavření dohody s naší organizací, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech. Vše potřebné s Vámi rádi probereme při osobní schůzce u Vás doma nebo v naší organizaci, kde Vám předáme veškeré informace o možnostech a povinnostech, které máte jako osoby pečující (pěstouni) a osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a seznámíme Vás se službami, které u nás můžete využívat.

Během uzavírání dohody a následně během další spolupráce dbáme vždy na Vaše soukromí a respektujeme potřeby všech členů Vaší rodiny.

Další služby

Veškeré níže uvedené služby poskytujeme bezplatně osobám pečujícím a osobám v evidenci (pěstounům na přechodnou dobu), s nimiž jsme uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Odborná pomoc – zprostředkujeme pomoc odborníka – psychologa, speciálního pedagoga, logopeda a dalších specialistů dle potřeby.

Vzdělávání – zabezpečíme vzdělávání a další zvyšování znalostí a dovedností v rozsahu zákonných 24 hodin ročně, a to formou seminářů, workshopů, individuálních konzultací, vzdělávacích akcí apod.

Pomoc při kontaktu s původní rodinou – pomůžeme při navázání, udržování a rozvíjení kontaktu s původní rodinou dítěte svěřeného do Vaší péče. Asistované kontakty mohou probíhat i v našich prostorách.

Hlídání dětí – zajistíme hlídání dětí u Vás doma, v našich prostorách nebo u smluvních partnerů v rozsahu až 8 hodin denně dle dohody.

Pomoc při vyřizování nezbytných záležitostí – pomůžeme při vyjednávání na úřadech, soudech a dalších institucí dle Vaší potřeby.

Respitní péče – zajistíme celodenní péči o svěřené dítě (odlehčovací službu) v rozsahu 14 dnů za rok, pokud dítě dosáhlo věku 2 let. Dle dohody přispějeme na Vámi vybranou pobytovou akci pro svěřené dítě.

Náš tým

Mgr. Daniel Dvořák

Zakladatel organizace, speciální pedagog, etoped, psychoterapeut,

Bc. Radka Plačková, DiS.

Ředitelka zařízení, sociální pracovnice Kontakt na službu: +420 724 719 533
sociální pracovnice Kontakt:  420 725 857 800

Michaela Rejšková, DiS.

sociální pracovnice Kontakt: +420 725 857 800

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Podpory pěstounské rodiny Centra ALMA, z.ú. je doprovázení pěstounů a dětí jim svěřených, poskytovat jim pevnou a stabilní oporu, informace, poradenství a sledovat průběh pěstounské péče.

Cíle

Dítě žije v bezpečném, stabilním a přijímajícím prostředí.
Pěstoun respektuje individualitu dítěte.
Pěstoun rozšiřuje své možnosti a schopnosti pravidelným vzděláváním a přijímáním doporučení a informací.
Pěstoun se nebojí požádat o pomoc, pokud nastane situace, ve které se cítí nejistě.
Pěstoun je schopný přijímat rozhodnutí druhých (soud, OSPOD).
Pěstoun podporuje kontakt dítěte s biologickou rodinou v souladu se zájmy a potřebami dítěte.
Dítě je připraveno na přechod do jiného typu péče (původní rodina, osvojení, trvalá pěstounská péče, ústavní výchova).
Všem členům rodiny se daří dobře.

Cílová skupina

Osoby pečující (pěstouni, poručníci) trvale žijící v Hlavním městě Praha a ve Středočeském kraji.
Osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) trvale žijící v Hlavním městě Praha a ve Středočeském kraji.
Děti, které kontaktují pracovníka Centra Alma z.ú. s žádostí o pomoc.

Specifikace

Centrum ALMA, z.ú. je organizace, která se již od roku 2009 věnuje klientům, pacientům, ohroženým závislostním chováním. Spektrum nabízených adiktologických služeb zahrnuje i socioterapeutickou práci s rodinou a blízkými osobami osob se závislostním chováním. Vzhledem k charakteru organizace a dlouhodobým zkušenostem jejích pracovníků se služba Podpora pěstounských rodin specializuje na pěstounské rodiny, jichž se jakýmkoli způsobem téma závislostního chování dotýká. Nejčastěji se jedná o pěstounské rodiny s dětmi, jejichž biologičtí rodiče nadužívali, nebo stále nadužívají, návykové látky a je nutné s tímto tématem během doprovázení průběžně pracovat.

Zásady činnosti

Individuální přístup – pracovníci uznávají jedinečnost každého klienta, dítěte, rodiny a své činnosti přizpůsobují aktuální situaci
Důvěra – pracovníci zachovávají mlčenlivost a se svěřenými informacemi nakládají tak, aby neohrozili soukromí klienta a jeho blízkých
Respekt – pracovníci plně uznávají přání, názory a potřeby jednotlivých členů rodiny
Transparentnost – pracovníci předávají klientům pravdivé a úplné informace
Partnerská komunikace – vztah pracovníka a klienta je rovnocenný
Spolupráce – pracovníci aktivně spolupracují s dalšími odborníky, především se zástupci oddělení sociálně právní ochrany dětí

Veškeré principy činnosti Podpory pěstounské rodiny Centra ALMA, z.ú. vychází z jedné hlavní zásady a tou je právo dítěte na bezpečné, láskyplné a podnětné prostředí, rozvíjející jeho osobnost. Naši pracovníci směřují svou podporu tak, aby v pěstounské rodině bylo takové prostředí vytvořeno pro všechny členy rodiny.

Seznam činností vykonávaných na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany

Na základě pověření vydaného Magistrátem hl.m. Praha jsou pracovníci Podpory pěstounské rodiny Centra ALMA, z.ú. oprávnění vykonávat tyto činnosti:

  • Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47 písm.b ZSPOD
  • Poskytovat osobě pečující, s níž uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče. Pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 písm.f ZSPOD).

Území působnosti

Služba Podpora pěstounských rodin Centra ALMA, z.ú je poskytována na území Hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Místo a čas poskytování služby

Služba je poskytována především terénní formou, nejčastěji v domácnosti pěstounské rodiny. Ambulantně je služba poskytována na adrese Jankovcova 864/45, Praha 7 – Holešovice a v konzultační místnosti Městského úřadu Neratovice na adrese Náměstí Republiky 400, Neratovice. Čas setkání je dojednáván individuálně, obvykle v pracovní dny mezi 9:00 a 16:00h. V odůvodněných případech lze setkání dojednat mimo uvedený časový rámec.

Potřebujete od nás pomoci?