Poradna ALMA Neratovice

Vedoucí služby Michaela Rejšková, DiS. emial: rejskova@centrum-alma.cz ;tel: 420 737 441 778
Vedoucí služby Michaela Rejšková, DiS. emial: rejskova@centrum-alma.cz ;tel: +420 737 441 778

Základní informace

Poradna ALMA Neratovice je registrovaná sociální služba odborného sociálního poradenství (identifikátor: 6711298) podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a poskytuje odborné sociální poradenství a psychologické poradenství dětem a dospělým ohroženým rizikovým chováním, či psychosociálními problémy.

Komu jsou služby určeny především

 • Děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené rizikovým chováním
 • Rodiny s dítětem / dětmi
 • Osoby v krizi
 • Osoby ohrožené závislostí, nebo závislé na návykových látkách

Cíle

 • Vytvoření podpůrného prostředí pro zdravý bio-psycho-sociální rozvoj dítěte v rodině nebo školním prostředí
 • Podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů klienta s jeho blízkými
 • Provázení a podpora dětí a jejich rodičů v nelehkých životních situacích
 • Motivace ke změně životního stylu týkajícího se rizikového chování

Principy

 • Přístupnost

Služba je přístupná všem, kteří patří do cílové skupiny. Vstup do služby neklade klientovi zbytečné překážky – nepotřebuje doporučení, doklady apod. Služby jsou poskytovány bezplatně.

 • Respekt k možnostem a schopnostem klienta

Při práci s klienty vycházíme z jejich individuálních potřeb, jejich reálných možností a schopností akceptovat doporučené postupy. Cíle, které společně s klientem stanovujeme, musí být reálné a dosažitelné.

 • Odbornost

Služby jsou poskytovány pracovníky s odborným vzděláním a praxí. Pracovníci respektují vědecky ověřené postupy týkající se oblasti závislostního chování.

S čím se na nás můžete obrátit

 • Vztahové problémy v rodině
 • Rizikové chování dětí i dospělých
 • Výchovné problémy dětí
 • Zhoršení prospěchu ve škole z jiných důvodů, než jsou poruchy učení
 • Potíže v komunikaci s dětmi
 • Změny v chování dětí, záškoláctví, šikana…

Konzultace probíhají na adrese nám. Republiky 400, Neratovice (vchod z boku budovy Městského úřadu).

Služby jsou pro klienty bezplatné. Jsou hrazeny z prostředků MěÚ Neratovice a Středočeského kraje.

Provozní doba služby odborné sociální poradenství:
Pondělí – 9:00 – 14:00
Středa – 9:00 – 16:00

Provozní doba služby psychologické poradenství pro školy:
Čtvrtek – 9:00 – 16:00

Jiné časy po domluvě

Ke konzultaci je nutné se předem objednat. Můžete se objednat osobně nebo telefonicky.

Kontakt:

Michaela Rejšková, DiS., 737 441 778

Potřebujete od nás pomoci?