Adiktologické služby

Pomoc osobám, lidem, klientům či pacientům, kteří žijí v závislosti a v závislostním chování.

Základní služby

Ambulantní léčba

je určena především klientům usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím. Do ambulantní léčby jsou přijímáni i klienti s nařízenou ochranou léčbou.

Následná péče, doléčování

je určeno klientům, kteří podstoupili pobytovou léčbu, systematickou ambulantní léčbu, případně abstinují alespoň tři měsíce.

* Ambulantní léčba a doléčování probíhá nejčastěji formou individuálních konzultací v délce 1 hodiny s frekvencí 1-2x týdně.

Poradenství

Poskytujeme poradenství v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství, alkoholových závislostí, dále sociální poradenství s tímto související.

Psychiatrické konzultace

Jsou určeny zejména pacientům s duální diagnózou.

Zprostředkování léčby

Cílem této služby je efektivní formou zprostředkovat klientovi pobytovou léčbu. Dále vytvářet podmínky pro snadnější přechod do pobytového typu léčby.

Skupinová práce

Služba probíhá formou podporujících skupinových aktivit, je zaměřena především na prevenci relapsu a sdílení zkušeností se zvládáním rizikových situací a je určena především dlouhodobě abstinujícím klientům a klientům motivovaným k nástupu do léčby.

Internetové poradenství

Jedná se o jednorázové či krátkodobé poradenství prostřednictvím elektronické pošty a to především v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství a alkoholových závislostí.

Poskytování informací

Jedná se o základní službu sociálního poradenství – informujeme klienta o možnostech pracovních příležitostí, studia, ale i zdravotní péče. Nabízíme poskytnutí informací o insolvenčním zákonu – „oddlužení“ (určeno pouze pro klienty Ambulantního centra).

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Klientům zprostředkováváme kontakt s následnou péčí, ale i s úřady. Podáváme informace, jak využít další možnosti v oblasti sociálních služeb.

Pomoc při uplatnění práv a zájmů klienta

Jedná se především o trénink sociálních dovedností, který slouží k tomu, aby si klient dokázal sám zajistit zaměstnání a bydlení a v zásadě vede ke zkvalitnění klientova života. Trénink obsahuje i sociálně právní poradenství.

 

Jak vypadají konzultace Informace pro klienty

Objednat se k nám můžete nejlépe telefonicky na uvedených kontaktech a domluvíme společný termín 1. konzultace. Na úvodní sezení nic nepotřebujete, jen pokud máte lékařské zprávy od svého psychiatra, nebo propouštěcí zprávu z předešlého léčebného zařízení, můžete je přinést sebou. Naše služby si sami nehradíte.

Na úvodním sezení s Vámi příslušný pracovník zmapuje adiktologickou anamnézu (budete se bavit o tom, jak dlouho užíváte návykovou látku, případně jak dlouho trvá váš problém, v jaké frekvenci, v jakém množství, absolvované léčby atd. ) Součástí anamnézy je zhodnocení i tzv. socioekonomické situace (zda máte práci, dluhy, vzdělání, bydlení, rodina atd.). Rovněž budete seznámeni se svými právy a povinnostmi a dostanete informace ohledně nabídky našich služeb.

Během následujících 3 konzultací budete s pracovníkem vyjednávat o tom, co od léčby očekáváte, čeho chcete dosáhnout, jakou udělat změnu, jaké jsou v tomto ohledu Vaše i naše možnosti. V případě potřeby Vám bude doporučena jiná služba a předány příslušné kontakty (předléčebné poradenství).

Konzultace obvykle trvají 45 – 60 minut, délka docházení 3 – 6 měsíců. Stěžejním tématem bude Vaše závislostní chování a vše co s tím souvisí (kdy přichází chutě – za jakých okolností a co tomu předchází, co s tím děláte a můžete dělat atd.) Součástí léčby je i možnost testování na návykové látky (dobrovolně nebo povinně). Řešit ale můžete např. i rodinné problémy, vztahy, výchovu dětí, pomůžeme Vám s hledáním práce, s problematikou dluhů, můžeme Vám zprostředkovat i psychiatrickou pomoc při podpoře v abstinenci, nebo pokud máte pocit, že vás trápí deprese, úzkosti a další duševní problémy. Na Konzultaci je po předchozí domluvě možné dorazit s partnerem, partnerkou či jinou blízkou osobou.

V rámci našich služeb můžete využít i skupinové terapie. Každé pondělí probíhají od 17:00 – 18:30 doléčovací skupiny (podmíněno 3 měsíční abstinencí, zaměřené na předcházení relapsu) a každou středu od 17:00 – 18:30 motivační skupiny (podpora v abstinenci, relapsující klienti). Od 20.3. (úterý) otevíráme pro zájemce relaxační skupinu, do které mohou docházet všichni klienti Centra Alma, z.ú.

Veškeré informace a sdělení v rámci skupin a konzultací jsou jen mezi pracovníkem a klientem, případně pracovním týmem a nebudou sdělovány 3.osobám! (Máme povinnou mlčenlivost). Výjimku tvoří případy, kdy sami určíte osobu, které mohou být informace sdělovány (pracovník OSPOD, soud), nebo skutečnosti, které máme ze zákona povinnost hlásit.

Přístupnost, respekt k možnostem klienta, odbornost

Principy poskytování služeb

Přístupnost, respekt k možnostem klienta, odbornost
Základní adiktologické služby a základní služby následné péče jsou poskytovány ZDARMA.

Cena služeb

Základní adiktologické služby a základní služby následné péče jsou poskytovány ZDARMA.
15 klientů / den

Kapacita

15 klientů / den

Další služby

Mediace

Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemné přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Mediační dohoda je založena na potřebách a reálných možnostech stran.
Velmi často je využívaná rodinná mediace, která je účinná při řešení partnerských a rodinných sporů, např. v případě úpravy péče o děti. Oba rodiče, přestože mohou být rozvedeni, mají kontrolu nad tímto složitým a citlivým procesem, mohou na děti nadále výchovně působit a nemusí se obávat o ztrátu vztahu s nimi.
Mediace v podnicích a institucích řeší nejčastěji spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, případně mezi zaměstnanci navzájem. Stejně tak dochází k mediaci mezi obchodními partnery při řešení sporů vyplývajících z nedodržení závazků, smluv apod. Mediační řešení je efektivní i z hlediska finančního, z 80% pak dochází mezi stranami k dohodě.

Facilitace případových konferencí

Pomáháme oddělením SPOD s pořádáním a facilitací případových konferencí, které jsou primárně zaměřeny na rodinnou problematiku a užívání návykových látek. Případovou konferenci lze uspořádat i v našem zařízení. Pronájem prostor neúčtujeme, pokud se jedná o klienty pravidelně navštěvující naše zařízení.

Psychoterapie

Nabízíme individuální a skupinovou psychoterapii vedenou jako dynamický integrativní proces a to formou krátké dynamické psychoterapie. Nejčastějšími tématy bývá osobnostní a vztahová problematika.

Konzultace v oblasti výchovného poradenství a rodinné problematiky

Jedná se o poradenství rodičům, jejichž děti mají výchovné problémy a jsou ohroženy rizikovým chováním ve škole, ale i v běžných životních situacích. Pracujeme formou postupného nastavování pravidel a hranic v chování dětí, především kognitivně behaviorálními metodami a současně podporujeme výchovné kompetence rodičů.

EEG Biofeedback

Poskytuje nelékovou péči dětem i dospělým s potížemi jako jsou například ADHD a ADD, spojenou s nejrůznějších druhy úzkosti, poruchami pozornosti a učení a stresovými poruchami. Zdravým klientům zprostředkuje možnost signifikantního zvýšení jejich mentálního výkonu (zlepšení koncentrace, pozornosti, paměti, zkrácení reakčního času) a zlepšení psychomotorických funkcí. EEG Biofeedback terapie využívá metody regulace mozkové aktivity, jde o terapii s využitím počítačové technologie.

Odvykání kouření

Nabízíme komplexní program pro odvykání kouření díky efektivnímu propojení psychoterapie a farmakoterapie. Program může být částečně hrazen i vaší zdravotní pojišťovnou.

Veřejný závazek

Poslání

Ambulance adiktologie Centra Alma, z.ú. poskytuje adiktologické a sociální služby lidem ohroženým důsledky závislostního chování a také jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu a rozhodují se pro abstinenci.

Cíle

Dosažení a udržení abstinence.
Podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů klienta s jeho blízkými.
Pomoc při začleňování klientů do společnosti.
Podpora rodinných příslušníků a osob blízkých klientům se závislostním chováním.
Motivace ke změně životního stylu týkajícího se závislostního chování.

Cílová skupina

Osoby ohrožené závislostí a rizikovým užíváním návykových látek
Osoby závislé
Klienti s duální diagnózou
Osoby dlouhodobě abstinující
Osoby blízké všem předchozím skupinám

Principy

  • Přístupnost

Služba je přístupná všem, kteří patří do cílové skupiny. Je poskytována bez zbytečných odkladů, aby nedošlo ke zhoršení stavu klienta. Zpravidla je klient objednán do 10 pracovních dnů. Rovněž provozní doba respektuje potřeby klientů – klienty objednáváme tak, aby nebyly narušeny jejich pracovní povinnosti. Vstup do služby neklade klientovi zbytečné překážky – nepotřebuje doporučení, doklady apod. Služby jsou poskytovány bezplatně.

  • Respekt k možnostem a schopnostem klienta

Při práci s klienty vycházíme z jejich individuálních potřeb, jejich reálných možností
a schopností akceptovat doporučené postupy. Cíle, které společně s klientem stanovujeme, musí být reálné a dosažitelné.

  • Odbornost

Služby jsou poskytovány pracovníky s odborným vzděláním a praxí. Pracovníci respektují vědecky ověřené postupy týkající se oblasti závislostního chování.

Potřebujete od nás pomoci?