Adiktologické služby

Pomoc osobám, lidem, klientům či pacientům, kteří žijí v závislosti a v závislostním chování.

Vedoucí služby Bc.Richard Hanus, DiS. email: hanus@centrum-alma.cz tel:  420 774 490 789
Vedoucí služby Bc.Richard Hanus, DiS. email: hanus@centrum-alma.cz tel: +420 774 490 789

Informace pro nové zájemce o adiktologické služby

Od 15. června do 1. září nepřijímáme z kapacitních důvodů nové klienty ani do ambulantní léčby, ani do doléčování.

Děkujeme za pochopení.

Základní služby

Ambulantní léčba

je určena především klientům usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím. Do ambulantní léčby jsou přijímáni i klienti s nařízenou ochranou léčbou.

Následná péče, doléčování

je určeno klientům, kteří podstoupili pobytovou léčbu, systematickou ambulantní léčbu, případně abstinují alespoň tři měsíce.

* Ambulantní léčba a doléčování probíhá nejčastěji formou individuálních konzultací v délce 1 hodiny s frekvencí 1-2x týdně.

Poradenství

Poskytujeme poradenství v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství, alkoholových závislostí, dále sociální poradenství s tímto související.

Psychiatrické konzultace

Jsou určeny zejména pacientům s duální diagnózou.

Zprostředkování léčby

Cílem této služby je efektivní formou zprostředkovat klientovi pobytovou léčbu. Dále vytvářet podmínky pro snadnější přechod do pobytového typu léčby.

Skupinová práce

Služba probíhá formou podporujících skupinových aktivit, je zaměřena především na prevenci relapsu a sdílení zkušeností se zvládáním rizikových situací a je určena především dlouhodobě abstinujícím klientům a klientům motivovaným k nástupu do léčby.

Internetové poradenství

Jedná se o jednorázové či krátkodobé poradenství prostřednictvím elektronické pošty a to především v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství a alkoholových závislostí.

Poskytování informací

Jedná se o základní službu sociálního poradenství – informujeme klienta o možnostech pracovních příležitostí, studia, ale i zdravotní péče. Nabízíme poskytnutí informací o insolvenčním zákonu – „oddlužení“ (určeno pouze pro klienty Ambulantního centra).

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Klientům zprostředkováváme kontakt s následnou péčí, ale i s úřady. Podáváme informace, jak využít další možnosti v oblasti sociálních služeb.

Pomoc při uplatnění práv a zájmů klienta

Jedná se především o trénink sociálních dovedností, který slouží k tomu, aby si klient dokázal sám zajistit zaměstnání a bydlení a v zásadě vede ke zkvalitnění klientova života. Trénink obsahuje i sociálně právní poradenství.

 

Jak vypadají konzultace Informace pro klienty

Objednat se k nám můžete nejlépe telefonicky na uvedených kontaktech a domluvíme společný termín 1. konzultace. Na úvodní sezení nic nepotřebujete, jen pokud máte lékařské zprávy od svého psychiatra, nebo propouštěcí zprávu z předešlého léčebného zařízení, můžete je přinést sebou. Naše služby si sami nehradíte.

Na úvodním sezení s Vámi příslušný pracovník zmapuje adiktologickou anamnézu (budete se bavit o tom, jak dlouho užíváte návykovou látku, případně jak dlouho trvá váš problém, v jaké frekvenci, v jakém množství, absolvované léčby atd. ) Součástí anamnézy je zhodnocení i tzv. socioekonomické situace (zda máte práci, dluhy, vzdělání, bydlení, rodina atd.). Rovněž budete seznámeni se svými právy a povinnostmi a dostanete informace ohledně nabídky našich služeb.

Během následujících 3 konzultací budete s pracovníkem vyjednávat o tom, co od léčby očekáváte, čeho chcete dosáhnout, jakou udělat změnu, jaké jsou v tomto ohledu Vaše i naše možnosti. V případě potřeby Vám bude doporučena jiná služba a předány příslušné kontakty (předléčebné poradenství).

Konzultace obvykle trvají 45 – 60 minut, délka docházení 3 – 6 měsíců. Stěžejním tématem bude Vaše závislostní chování a vše co s tím souvisí (kdy přichází chutě – za jakých okolností a co tomu předchází, co s tím děláte a můžete dělat atd.) Součástí léčby je i možnost testování na návykové látky (dobrovolně nebo povinně). Řešit ale můžete např. i rodinné problémy, vztahy, výchovu dětí, pomůžeme Vám s hledáním práce, s problematikou dluhů, můžeme Vám zprostředkovat i psychiatrickou pomoc při podpoře v abstinenci, nebo pokud máte pocit, že vás trápí deprese, úzkosti a další duševní problémy. Na Konzultaci je po předchozí domluvě možné dorazit s partnerem, partnerkou či jinou blízkou osobou.

V rámci našich služeb můžete využít i skupinové terapie, doléčovací skupiny (podmíněno 3 měsíční abstinencí, zaměřené na předcházení relapsu) a motivační skupiny (podpora v abstinenci, relapsující klienti). A každé sudé úterý  probíhá pro zájemce tzv.růstová skupina , do které mohou docházet všichni klienti Centra Alma, z.ú., kteří již absolvovali celý léčebný a doléčovací cyklus a mají potřebu řešit témata a abstinencí přímo nesouvisející (vztahy, smysl dalšího ubírání se životem…).  Tuto skupinu mohou navštěvovat také klienti, kteří, se zajímají o svoje další směřování v životě a klienty Centra Alma nebyli.

O přijetí do jednotlivých skupin rozhoduje na základě rozhovoru vedoucí služby.

Veškeré informace a sdělení v rámci skupin a konzultací jsou jen mezi pracovníkem a klientem, případně pracovním týmem a nebudou sdělovány 3.osobám! (Máme povinnou mlčenlivost). Výjimku tvoří případy, kdy sami určíte osobu, které mohou být informace sdělovány (pracovník OSPOD, soud), nebo skutečnosti, které máme ze zákona povinnost hlásit.

Přístupnost, respekt k možnostem klienta, odbornost

Principy poskytování služeb

Přístupnost, respekt k možnostem klienta, odbornost
Základní adiktologické služby a základní služby následné péče jsou poskytovány ZDARMA.

Cena služeb

Základní adiktologické služby a základní služby následné péče jsou poskytovány ZDARMA.
15 klientů / den

Kapacita

15 klientů / den

Veřejný závazek

Poslání

Ambulance adiktologie Centra Alma, z.ú. poskytuje adiktologické a sociální služby lidem ohroženým důsledky závislostního chování a také jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu a rozhodují se pro abstinenci.

Cíle

Dosažení a udržení abstinence.
Podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů klienta s jeho blízkými.
Pomoc při začleňování klientů do společnosti.
Podpora rodinných příslušníků a osob blízkých klientům se závislostním chováním.
Motivace ke změně životního stylu týkajícího se závislostního chování.

Cílová skupina

Osoby ohrožené závislostí a rizikovým užíváním návykových látek
Osoby závislé
Klienti s duální diagnózou
Osoby dlouhodobě abstinující
Osoby blízké všem předchozím skupinám

Principy

  • Přístupnost

Služba je přístupná všem, kteří patří do cílové skupiny. Je poskytována bez zbytečných odkladů, aby nedošlo ke zhoršení stavu klienta. Zpravidla je klient objednán do 10 pracovních dnů. Rovněž provozní doba respektuje potřeby klientů – klienty objednáváme tak, aby nebyly narušeny jejich pracovní povinnosti. Vstup do služby neklade klientovi zbytečné překážky – nepotřebuje doporučení, doklady apod. Služby jsou poskytovány bezplatně.

  • Respekt k možnostem a schopnostem klienta

Při práci s klienty vycházíme z jejich individuálních potřeb, jejich reálných možností
a schopností akceptovat doporučené postupy. Cíle, které společně s klientem stanovujeme, musí být reálné a dosažitelné.

  • Odbornost

Služby jsou poskytovány pracovníky s odborným vzděláním a praxí. Pracovníci respektují vědecky ověřené postupy týkající se oblasti závislostního chování.

Potřebujete od nás pomoci?