Rodinné poradenství a školní problematika Neratovice

Vedoucí služby Michaela Rejšková, DiS. emial: rejskova@centrum-alma.cz ;tel: 420 737 441 778
Vedoucí služby Michaela Rejšková, DiS. emial: rejskova@centrum-alma.cz ;tel: +420 737 441 778

Základní informace

Centrum Alma poskytuje služby lidem ohroženým psychosociálními problémy. Pracujeme s klienty na změně životního stylu, vztahových změnách a rodinných problémech např. týkajících se výchovy dětí, vztahů rodičů v rozvodovém řízení, úpravy styku dítětem v odloučených vztazích, resp. na nápravě málo funkčních vztahů.

Komu jsou služby určeny především

 • Rodiny s rizikovým chováním, vztahovými problémy
 • Osoby vhodné k mediačnímu řízení a procesu
 • Pracovníci OSPOD a jejich klienti
 • Děti a mladí dospělí s rizikovým chováním a jejich rodiče
 • Osoby s procesuální závislostí

Cíle

 • Zlepšení kvality života klienta
 • Podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů klienta s jeho blízkými
 • Pomoc při začleňování klienta do společnosti
 • Pomoc dětem a jejich rodičům v nelehkých životních situacích

Principy

 • Přístupnost
 • Respekt k možnostem a schopnostem klienta
 • Odbornost

Nejčastěji nabízené služby

 • Mediace: Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemné přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Mediační dohoda je založena na potřebách a reálných možnostech stran. Velmi často je využívaná rodinná mediace, která je účinná při řešení partnerských a rodinných sporu, např. v případě úpravy péče o děti. Oba rodiče, přestože mohou být rozvedeni, mají kontrolu nad tímto složitým a citlivým procesem, mohou na děti nadále výchovně působit a nemusí se obávat o ztrátu vztahu s nimi.
 • Facilitace případových konferencí: Pomáháme oddělení OSPOD s pořádáním a facilitací případových konferencí, které jsou primárně zaměřeny na rodinnou problematiku a užívání návykových látek. Případovou konferenci lze uspořádat i v našem zařízení. Pronájem prostor neúčtujeme, pokud se jedná o klienty pravidelně navštěvující naše zařízení.
 • Psychoterapie: Nabízíme individuální psychoterapii vedenou jako dynamický integrativní proces a to formou krátké dynamické psychoterapie. Nejčastějšími tématy bývá osobnostní a vztahová problematika.
 • Konzultace v oblasti výchovného poradenství a rodinné problematiky: Jedná se o poradenství rodičům, jejichž děti mají výchovný problémy a jsou ohroženy rizikovým chováním ve škole, ale i v běžných životních situacích. Pracujeme formou postupného nastavování pravidel a hranic v chování dětí, především kognitivně behaviorálními metodami a současně podporujeme výchovné kompetence rodičů.
 • Poradenství pro rodiče a děti: Věnujeme se převážně rodinám v obtížných a rizikových situacích. Našimi klienty bývají velmi často rodiče, kteří si procházejí partnerskou krizí, ale také jejich děti. Nepříznivá situace v rodině často vede k tomu, že dochází ke změně chování u dětí. Prvními příznaky tohoto stavu může být např. zhoršený prospěch ve škole, narušené vztahy ve třídě směrem ke spolužákům, ale i k autoritám obecně. Od roku 2019 jsme začali věnovat při práci s rodinami více těm dětem, kterých se obtížná situace v rodině dotýká, případně se výrazně zhoršilo jejich chování, či prospěch, a to z jiných důvodů, než jsou poruchy učení. Jedná se o děti, navštěvující některou ze základních škol v Neratovicích, věk není rozhodující.

Naše služby

 • Rodinné poradenství
 • Psychologické poradenství
 • Psychoterapie pro děti

Služby, které nejsou hrazeny z projektů MěÚ Neratovice a Středočeského kraje jsou zpoplatněny částkou 1.500,- Kč/h. Po dohodě s klienty mohou probíhat na adrese Jankovcova 45, Praha 7, Holešovice.

Partneři, rodiče, kteří jsou doporučení soudem a OSPOD Neratovice a mají zájem o službu  „Poradenství pro rodiče v rozchodu a rozvodu“ mají 5 setkání po 120 minutách hrazené MěÚ Neratovice. Pokud tuto dotaci vyčerpají, mohou dále pokračovat ve společných konzultacích dle platného ceníku.

Problémy, se kterými se na nás můžete obrátit

 • Výchovné problémy dětí
 • Zhoršení prospěchu ve škole z jiných důvodů, než jsou poruchy učení
 • Problémy v komunikaci s dětmi
 • Záškoláctví
 • Šikana
 • Práce s rodinou v obtížných a rizikových situacích s dopadem na děti (např. rozvod rodičů, úmrtí v rodině atd.)

Podmínkou je rodičovská spolupráce na řešení problému dítěte.

Konzultace probíhají na adrese nám. Republiky 400 (vchod z boku budovy Městského úřadu)

Služby, které nejsou hrazeny z projektů MěÚ Neratovice a Středočeského kraje jsou zpoplatněny částkou 1.000,- /h. Po dohodě s klienty mohou probíhat na adrese Jankovcova 45, Praha 7, Holešovice.

Provozní doba: Po, Út, St  od 9 do 16 hodin.

Je nutné se objednat. Můžete se objednat osobně nebo telefonicky.

Kontakt na pracovníky:

Michaela Rejšková, DiS., 737 441 778

Potřebujete od nás pomoci?