Služby

Základní služby

 • Ambulantní léčba: je určena především klientům usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím. Do ambulantní léčby jsou přijímáni i klienti s nařízenou ochranou léčbou.
 • Následná péče, doléčování: je určeno klientům, kteří podstoupili pobytovou léčbu, systematickou ambulantní léčbu, případně abstinují alespoň tři měsíce.

* Ambulantní léčba a doléčování probíhá nejčastěji formou individuálních konzultací v délce 1 hodiny s frekvencí 1-2x týdně.

 • Poradenství: poskytujeme poradenství v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství, alkoholových závislostí, dále sociální poradenství s tímto související.
 • Zprostředkování léčby: cílem této služby je efektivní formou zprostředkovat klientovi pobytovou léčbu. Dále vytvářet podmínky pro snadnější přechod do pobytového typu léčby.
 • Skupinová práce: služba probíhá formou podporujících skupinových aktivit, je zaměřena především na prevenci relapsu a sdílení zkušeností se zvládáním rizikových situací a je určena především dlouhodobě abstinujícím klientům a klientům motivovaným k nástupu do léčby.
 • Internetové poradenství: jedná se o jednorázové či krátkodobé poradenství prostřednictvím elektronické pošty a to především v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství a alkoholových závislostí.
 • Poskytování informací: jedná se o základní službu sociálního poradenství – informujeme klienta o možnostech pracovních příležitostí, studia, ale i zdravotní péče. Nabízíme poskytnutí informací o insolvenčním zákonu – „oddlužení“ (určeno pouze pro klienty Ambulantního centra).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: klientům zprostředkováváme kontakt s následnou péčí, ale i s úřady. Podáváme informace, jak využít další možnosti v oblasti sociálních služeb.
 • Pomoc při uplatnění práv a zájmů klienta: jedná se především o trénink sociálních dovedností, který slouží k tomu, aby si klient dokázal sám zajistit zaměstnání a bydlení a v zásadě vede ke zkvalitnění klientova života. Trénink obsahuje i sociálně právní poradenství.

Cena služeb: Základní adiktologické služby a základní služby následné péče jsou poskytovány zdarma, cena některých služeb je zpoplatněna dle platného ceníku


Principy poskytování služeb:

 • Přístupnost
 • Respekt k možnostem klienta
 • Odbornost

Kapacita: 10 klientů/den


Další služby

 • Mediace: Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemné přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Mediační dohoda je založena na potřebách a reálných možnostech stran.
  • Velmi často je využívaná rodinná mediace, která je účinná při řešení partnerských a rodinných sporů, např. v případě úpravy péče o děti. Oba rodiče, přestože mohou být rozvedeni, mají kontrolu nad tímto složitým a citlivým procesem, mohou na děti nadále výchovně působit a nemusí se obávat o ztrátu vztahu s nimi.
  • Mediace v podnicích a institucích řeší nejčastěji spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, případně mezi zaměstnanci navzájem. Stejně tak dochází k mediaci mezi obchodními partnery při řešení sporů vyplývajících z nedodržení závazků, smluv apod. Mediační řešení je efektivní i z hlediska finančního, z 80% pak dochází mezi stranami k dohodě.
 • Supervize: Nabízíme případovou a týmovou supervizi v zařízeních sociálních služeb, školských zařízeních a zařízeních adiktologické problematiky, jak pro týmy, pracovní skupiny, tak i pro jednotlivce. Supervizi je možné provádět na vašem pracovišti i v našem zařízení.
 • Facilitace případových konferencí: Pomáháme oddělením SPOD s pořádáním a facilitací případových konferencí, které jsou primárně zaměřeny na rodinnou problematiku a užívání návykových látek. Případovou konferenci lze uspořádat i v našem zařízení. Pronájem prostor neúčtujeme, pokud se jedná o klienty pravidelně navštěvující naše zařízení.
 • Psychoterapie: Nabízíme individuální a skupinovou psychoterapii vedenou jako dynamický integrativní proces a to formou krátké dynamické psychoterapie. Nejčastějšími tématy bývá osobnostní a vztahová problematika.
 • Konzultace v oblasti výchovného poradenství a rodinné problematiky: Jedná se o poradenství rodičům, jejichž děti mají výchovné problémy a jsou ohroženy rizikovým chováním ve škole, ale i v běžných životních situacích. Pracujeme formou postupného nastavování pravidel a hranic v chování dětí, především kognitivně behaviorálními metodami a současně podporujeme výchovné kompetence rodičů.
 • EEG Biofeedback: Poskytuje nelékovou péči dětem i dospělým s potížemi jako jsou například ADHD a ADD, spojenou s  nejrůznějších druhy úzkosti, poruchami pozornosti a učení a stresovými poruchami. Zdravým klientům zprostředkuje možnost signifikantního zvýšení jejich mentálního výkonu (zlepšení koncentrace, pozornosti, paměti, zkrácení reakčního času) a zlepšení psychomotorických funkcí. EEG Biofeedback terapie využívá metody regulace mozkové aktivity, jde o terapii s využitím počítačové technologie.
 • Odvykání kouření: Nabízíme komplexní program pro odvykání kouření díky efektivnímu propojení psychoterapie a farmakoterapie. Program může být částečně hrazen i vaší zdravotní pojišťovnou.