Základní služby

 • Ambulantní léčba: je určena především klientům usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím. Do ambulantní léčby jsou přijímáni i klienti s nařízenou ochranou léčbou.
 • Následná péče, doléčování: je určeno klientům, kteří podstoupili pobytovou léčbu, systematickou ambulantní léčbu, případně abstinují alespoň tři měsíce.

* Ambulantní léčba a doléčování probíhá nejčastěji formou individuálních konzultací v délce 1 hodiny s frekvencí 1-2x týdně.

 • Poradenství: poskytujeme poradenství v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství, alkoholových závislostí, dále sociální poradenství s tímto související.
 • Zprostředkování léčby: cílem této služby je efektivní formou zprostředkovat klientovi pobytovou léčbu. Dále vytvářet podmínky pro snadnější přechod do pobytového typu léčby.
 • Skupinová práce: služba probíhá formou podporujících skupinových aktivit, je zaměřena především na prevenci relapsu a sdílení zkušeností se zvládáním rizikových situací a je určena především dlouhodobě abstinujícím klientům a klientům motivovaným k nástupu do léčby.
 • Internetové poradenství: jedná se o jednorázové či krátkodobé poradenství prostřednictvím elektronické pošty a to především v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství a alkoholových závislostí.
 • Poskytování informací: jedná se o základní službu sociálního poradenství – informujeme klienta o možnostech pracovních příležitostí, studia, ale i zdravotní péče. Nabízíme poskytnutí informací o insolvenčním zákonu – „oddlužení“ (určeno pouze pro klienty Ambulantního centra).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: klientům zprostředkováváme kontakt s následnou péčí, ale i s úřady. Podáváme informace, jak využít další možnosti v oblasti sociálních služeb.
 • Pomoc při uplatnění práv a zájmů klienta: jedná se především o trénink sociálních dovedností, který slouží k tomu, aby si klient dokázal sám zajistit zaměstnání a bydlení a v zásadě vede ke zkvalitnění klientova života. Trénink obsahuje i sociálně právní poradenství.

Cena služeb: Základní adiktologické služby a základní služby následné péče jsou poskytovány zdarma, cena některých služeb je zpoplatněna dle platného ceníku


Principy poskytování služeb:

 • Přístupnost
 • Respekt k možnostem klienta
 • Odbornost

Kapacita: 10 klientů/den