Další služby

 • Mediace: Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemné přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Mediační dohoda je založena na potřebách a reálných možnostech stran.
  • Velmi často je využívaná rodinná mediace, která je účinná při řešení partnerských a rodinných sporů, např. v případě úpravy péče o děti. Oba rodiče, přestože mohou být rozvedeni, mají kontrolu nad tímto složitým a citlivým procesem, mohou na děti nadále výchovně působit a nemusí se obávat o ztrátu vztahu s nimi.
  • Mediace v podnicích a institucích řeší nejčastěji spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, případně mezi zaměstnanci navzájem. Stejně tak dochází k mediaci mezi obchodními partnery při řešení sporů vyplývajících z nedodržení závazků, smluv apod. Mediační řešení je efektivní i z hlediska finančního, z 80% pak dochází mezi stranami k dohodě.
 • Supervize: Nabízíme případovou a týmovou supervizi v zařízeních sociálních služeb, školských zařízeních a zařízeních adiktologické problematiky, jak pro týmy, pracovní skupiny, tak i pro jednotlivce. Supervizi je možné provádět na vašem pracovišti i v našem zařízení.
 • Facilitace případových konferencí: Pomáháme oddělením SPOD s pořádáním a facilitací případových konferencí, které jsou primárně zaměřeny na rodinnou problematiku a užívání návykových látek. Případovou konferenci lze uspořádat i v našem zařízení. Pronájem prostor neúčtujeme, pokud se jedná o klienty pravidelně navštěvující naše zařízení.
 • Psychoterapie: Nabízíme individuální a skupinovou psychoterapii vedenou jako dynamický integrativní proces a to formou krátké dynamické psychoterapie. Nejčastějšími tématy bývá osobnostní a vztahová problematika.
 • Konzultace v oblasti výchovného poradenství a rodinné problematiky: Jedná se o poradenství rodičům, jejichž děti mají výchovné problémy a jsou ohroženy rizikovým chováním ve škole, ale i v běžných životních situacích. Pracujeme formou postupného nastavování pravidel a hranic v chování dětí, především kognitivně behaviorálními metodami a současně podporujeme výchovné kompetence rodičů.
 • EEG Biofeedback: Poskytuje nelékovou péči dětem i dospělým s potížemi jako jsou například ADHD a ADD, spojenou s  nejrůznějších druhy úzkosti, poruchami pozornosti a učení a stresovými poruchami. Zdravým klientům zprostředkuje možnost signifikantního zvýšení jejich mentálního výkonu (zlepšení koncentrace, pozornosti, paměti, zkrácení reakčního času) a zlepšení psychomotorických funkcí. EEG Biofeedback terapie využívá metody regulace mozkové aktivity, jde o terapii s využitím počítačové technologie.
 • Odvykání kouření: Nabízíme komplexní program pro odvykání kouření díky efektivnímu propojení psychoterapie a farmakoterapie. Program může být částečně hrazen i vaší zdravotní pojišťovnou.